Privacyverklaring

Privacyverklaring 

Stichting Doe iets, gevestigd aan Zeedijk 9, 4588 RG Walsoorden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: Stichting Doe iets Zeedijk 9 Walsoorden, info@festivaldoeiets.nl.

H. Rademakers is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Doe Iets en is te bereiken via hansrademakers@stichtingdoeiets.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken. Stichting Doe iets verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken via de website: voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres telefoonnummer, IP-adres, Internetbrowser en apparaat type. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hansrademakers@stichtingdoeiets.nl dan verwijderen wij deze informatie. 

Stichting Doe iets verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 

- Stichting Doe iets analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

Geautomatiseerde besluitvorming. Stichting Doe iets neemt níet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Doe iets) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. Stichting Doe iets bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres telefoonnummer: 2 jaar tbv lopende correspondentie. IP-adres: 3 maanden, om mogelijke spam te detecteren en te blokkeren. 

Stichting Doe iets deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Doe iets blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Onze website hostingpartner maakt een back-up van elk verzonden contactformulier. 

Reden: Systeem-back-up, informatievoorziening naar Stichting Doe iets en haar klanten, afhandeling tickettransacties. Bewaartermijn: 1 jaar. 

Hieronder de benodigde informatie van onze partners: 

TiDi Media – Hostingpartij, ontwikkelaar website: info@tidi.nl 

Mollie payments – ticketsysteem, betalingen: www.mollie.com 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Stichting Doe iets gebruikt via haar webhostpartner functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Doe iets gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Doe iets en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hansrademakers@stichtingdoeiets.nl . 

Stichting Doe iets wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.